ЗА КМД ПРОЕКТ

ЗА КМД ПРОЕКТ

инж. Мария Табанлиева

Фирма „КМД-ПРОЕКТ“ ЕООД е основана през месец март, 2009 г. със седалище град Варна, от инж. Мария Димитрова Табанлиева.

Предметът на дейност на „КМД-ПРОЕКТ“ ЕООД е проектиране на сгради и съоръжения – стоманобетонни , стоманени и дървени конструкции.

През годините фирмата реализира разнообразни частни и обществени проекти и създаде добри професионални отношения с Възложители и Партньори, които може да разгледате по надолу.

Инж. Мария Табанлиева е специалист в сферата на строителството, стартирала трудовата си дейност в годината на дипломирането си – 1998 г. Натрупала е стаж и опит в строителни фирми и проектантски бюра. От учредяването на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) през 2004г., се занимава само с проектиране. През 2009 г. основава „КМД-ПРОЕКТ“ ЕООД и работи самостоятелно, партнирайки си с колеги архитекти и инженери от други специалности.

Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране към професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения” , рег. № 05081/2004 г., с присъдена Пълна проектантска правоспособност.

 • Телефон: +359 88 8 327 358
 • Електронна поща: office@kmd-project.com
Партньори
Образование
Сертификати
Партньори
"ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД
"АГРОПОЛОХИМ" АД
"СОЛВЕЙ СОДИ" АД
ОБЩИНИ

ВАРНА, ДЕВНЯ, АВРЕН, ТЕРВЕЛ, БАЛЧИК, БЯЛА

"ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
"ВАРНА ЛОДЖИСТИКС" ЕАД
ТПО - ВАРНА
"АКВАТЕК" ЕООД
"ЕЛИНОР" ЕООД
"УРБАНЕКС" ЕООД
"АННО" ЕООД
"СПА КЕРАМИК" ЕООД
Образование
Висше Магистър - "Промишлено и гражданско строителство"
1993 - 1998

Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София

Средно специално - "Строителство и архитектура"
1989 - 1993

Строителен техникум "Васил Левски", гр. Варна

Сертификати
close

Дейност

Дейност

Фирма „КМД-ПРОЕКТ“ ЕООД извършва следните видове проектантски и консултантски услуги по част „Конструктивна“ на инвестиционните и технически проекти.

 • Изготвяне на проекти на жилищни, административни, обществени и промишлени сгради. В зависимост от изпълнението и материалите се разработват съответно – монолитни или сглобяеми конструкции; и стоманобетонни, стоманени, дървени или комбинирани конструкции.
 • Изготвяне на проекти на стоманени конструкции към технологични съоръжения – подкранови греди, етажерки, кули, опори на тръбопроводи, пасарелки и площадки, стълбищни клетки, единични раменни стълбища, вертикални стълби.
 • Изготвяне на проекти на стоманени съоръжения – халета, навеси, павилиони, пешеходни мостове над препядствия, конструкции за рекламни пана, железорешетъчни стълбове (ЖР).
 • Изготвяне на проекти на специални стоманени съоръжения – бункери, течки, резервоари.
 • Изготвяне на проекти на стоманобетонни съоръжения – подпорни стени, басейни, резервоари, водостоци, фундаменти на комини, опори на тръбопроводи, подкранови греди.
 • Изготвяне на конструктивни становища с указания за изпълнение, съгласно чл.147, ал.2 от ЗУТ, за строежите по ал. 1, т. 1, 4, 5, 7 и 14 , за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж:
 1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1;
 2. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 3. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 4. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 9;
 5. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти;
 • Изготвяне на конструктивни становища, предоставящи експертна оценка за състоянието на сграда или съоръжение, при различни случаи на необходимост за съставяне на такава документация .
 • Консултации по конструктивни въпроси при проектиране и изграждане на обекти
 • Упражняване на Авторски надзор по време на строителството.

Проектите се изготвят в зависимост от заданието на Възложителя и се предлагат в три фази – Идеен проект; Технически проект; Работен проект. Проектната документация се изработва, съгласно Наредба № 4 от 21.май.2001 Г. за обхвата и съдържането на инвестиционните проекти.

Проектантските и консултантски услуги се извършват по всички действащи нормативни документи.

close

Портфолио

Портфолио

 • Жилищни сгради в района на Община Варна, Община Девня, Община Аврен; Община Бяла, Община Балчик - обща РЗП – над 40 000 м2
 • Стоманобетонови конструкции на плувни и развлекателни басейни в района на Община Варна, Община Бяла, Община Балчик, Община Несебър, Община Бургас - общ воден обем: над 8 000 м3
 • Стоманени конструкции на складове и навеси - обща РЗП – над 10 000 м2
 • Стоманени конструкции на обществени съоръжения – павилиони, пешеходни мостове, железорешетъчни пилони , кули
 • Стоманени конструкции към технологични инсталации в „Девня цимент” АД
 • Стоманени конструкции към технологични инсталации в „Агрополихим” АД
 • Кранови и подкранови греди на мостови и портални кранове в „Солвей Соди” АД
 • Подпорни стени, водостоци и други съоръжения по пътната инфраструктура на републиканската пътна мрежа

close

Обществени обекти

Еднофамилни сгради

Басейни

Промишлени обекти